Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

03.08.2018

Πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 31-08-2018 και ώρα 13:00

Α) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,

Β) Αίτηση (Παράρτημα Ι) και

Γ) Υπεύθυνη δήλωση,