Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

09.01.2017

Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος 6410149

Διορθωτική Φωνητική με χρήση νέων Τεχνολογιών

Η εξέταση του μαθήματος 6410149 Διορθωτική Φωνητική με χρήση νέων Τεχνολογιών, αφορά αποκλειστικά και μόνον τους 40 φοιτητές που είχαν δηλώσει τη συμμετοχή τους σε αυτό το Σεπτέμβριο και όσους από αυτούς δεν υπερέβησαν το ανώτατο όριο των δύο απουσιών.
Η διδάσκουσα
Μ.Πατέλη