Ελληνική αρχική σελίδα » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

08.01.2018

Υποτροφίες Κρατικού Ιδρύματος Υποτροφιών Ουγγαρίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 29η Μαρτίου 2018.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών της Ουγγαρίας (Tempus Public Foundation)
προκηρύσσει εκ νέου υποτροφίες για πραγματοποίηση έρευνας σε ουγγρικά
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Οι υποτροφίες μπορεί να είναι σύντομης
(3-29 ημέρες) ή μεγαλύτερης διάρκειας (1-10 μήνες), ωστόσο, στο πλαίσιο
της παρούσας εκ νέου προκήρυξης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες το
αργότερο μέχρι την 31η Μάίου 2018.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά στο Tempus Public Foundation
(www.scholarship.hu).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στο
συνημμένο έννραφο, καθώς και το σχετικό «Οδηγό για την ηλεκτρονική αίτηση»
στο http://tka.hu/international-
programmes/4133/information-for-applicants.