Ελληνική αρχική σελίδα » Διάφορα Προγράμματα » Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α.Π.Π.Σ.)


Από το 2003 λειτούργησε στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας το Πρόγραμμα Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Σπουδών (2003-2008) που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ. Το πρόγραμμα πρότεινε την αναμόρφωση του περιεχομένου των μαθημάτων με την εισαγωγή μαθημάτων πληροφορικής, διδακτικής της ξένης γλώσσας με χρήση νέων τεχνολογιών, μεταφοράς της λογοτεχνίας στον κινηματογράφο, μετάφρασης ειδικών κειμένων οικονομικής και πολιτικής ορολογίας με ηλεκτρονική υποστήριξη και μαθήματος για θέματα ισότητας των δύο φύλων.
Προτάθηκε, επίσης, η αναμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού με πολλαπλή βιβλιογραφία σε ηλεκτρονική μορφή και εισαγωγή νέων τρόπων διδασκαλίας και μύησης των φοιτητών στην έρευνα. Στόχος ήταν να προσαρμοσθούν οι γαλλικές σπουδές στις σύγχρονες απαιτήσεις μέσα από τη σύνδεσή τους με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

Τα μαθήματα ενισχύθηκαναπό σειρές σεμιναρίων, παρουσιάσεις και συνέδρια.
Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε το 2008 με μία απολογιστική έρευνα για τους αποφοίτους του Τμήματος κατά τις τελευταίες δεκαετίες (Δείτε τη

Αναλυτικά, το πρόγραμμα Α.Π.Π.Σ. του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας προτείνει:

  1. τη διδασκαλία νέων μαθημάτων. Τα προσφερόμενα μαθήματα ανήκουν στην κατηγορία των υποχρεωτικών κατ’ επιλογήν μαθημάτων.
  2. την ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και τη χρήση του στη διδακτική διαδικασία
  3. τη διοργάνωση κύκλου διαλέξεων και σεμιναρίων. Ειδικότερα, για το ακαδ. έτος 2004-2005 και το 2005-2006 πραγματοποιήθηκαν τα τριήμερα "'Εργα και e-μέρες", ενώ το 2007-08 πραγματοποιήθηκε μια σειρά από σεμινάρια δημιουργικής γραφής και ανάγνωσης.
  4. την αξιολόγηση του προγράμματος
    τη δημοσιότητα των ενεργειών
  5. τον συντονισμό του προγράμματος
  6. μία Πληροφοριακή Πύλη για τις δραστηριότητες του προγράμματος Α.Π.Π.Σ. στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Επιστημονική υπεύθυνη του Προγράμματος ήταν η πρωτοβάθμια καθηγήτρια Πηγή Κουτσογιαννοπούλου. Ο συντονισμός και η εκτέλεση γίνονται από μέλη ΔΕΠ, από λέκτορες με το Π.Δ. 407/80 και από εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες του Προγράμματος ΑΠΠΣ. Τα πορίσματα καταγράφηκαν σε περιοδικές ετήσιες εκθέσεις.