Ελληνική αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » CV_Anastasiadh

Μαρία-Χριστίνα Αναστασιάδη

Θέση  στο Ίδρυμα

Αναπληρώτρια καθηγήτρια

Προπτυχιακοί  τίτλοι σπουδών

Πτυχίο του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1985)

Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών

Δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών (DEA) στη Διδακτική / Διδακτολογία Γλωσσών και Πολιτισμών, Πανεπιστήμιο Sorbonne Nouvelle - Paris III (1986)
Διδακτορικό Δίπλωμα στη Διδακτική / Διδακτολογία Γλωσσών και Πολιτισμών, Πανεπιστήμιο Sorbonne Nouvelle - Paris III (1992)

Δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών (DEA) στις Γλωσσικές Επιστήμες και στη Μεταφρασεολογία, Ανώτατη Σχολή Διερμηνέων και Μεταφραστών (ESIT), Πανεπιστήμιο Sorbonne Nouvelle - Paris III (1996)

Τομείς ερευνητικού ενδιαφέροντος

Διδακτική της γαλλικής ως ξένης γλώσσας, διδακτική της μετάφρασης, παιδική λογοτεχνία

Αριθμός διδακτορικών που έχετε επιβλέψει

Διδακτορικές διατριβές που έχουν κριθεί (1 Επιστ. Υπεύθυνη, 1 Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής)
Διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται (3 Επιστ. Υπεύθυνη, 3 Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής)

Γνώσεις στη χρήση νέων τεχνολογιών

Word

Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Πρόγραμμα ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Σύνολο  δημοσιεύσεων (αριθμός)

4 βιβλία, 23 δημοσιεύσεις και 9 μεταφράσεις

Σύνολο  αναφορών (αριθμός)

 

Μονογραφίες

 

Πέντε σημαντικότερες αναφορές

 

Εθνικές και Διεθνείς διακρίσεις (οργάνωση συνεδρίων, μέλος οργανισμών κλπ.)

Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Διεθνούς Συμποσίου για τη Μετάφραση (1999), της οργανωτικής Επιτροπής του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Καθηγητών Γαλλικής (1999),της οργανωτικής επιτροπής της Ημερίδας για τη διδασκαλία των γαλλικών στο Δημοτικό (2006).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

 

Ανακοινώσεις  – Δημοσιεύσεις

Βιβλία
1. La place de l’oral et de l’écrit dans les méthodologies d’enseignement/apprentissage du FLE, [Η θέση του προφορικού και γραπτού λόγου στις μεθοδολογίες διδασκαλίας/εκμάθησης της γαλλικής ως ξένης γλώσσας], σε συνεργασία με τη Μ. Bourdeau, εκδ. ΕΑΠ, Πάτρα, 2000, 168 σελ.
2. Linguistique textuelle et applications en classe de FLE, [Κειμενογλωσσολογία και εφαρμογές στην τάξη των γαλλικών ως ξένης γλώσσας], εκδ. ΕΑΠ, Πάτρα, 2000, 120 σελ.
3. Activités de compréhension et d’expression écrites, [Δραστηριότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου], εκδ. ΕΑΠ, Πάτρα 2000, 126 σελ.
4. L’enseignement du français à l’école primaire : pratiques de classe [Πρακτική οργάνωση της διδασκαλίας της γαλλικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και διαχείριση της τάξης], σε συνεργασία με τη Μ. Πατέλη, εκδ. ΕΑΠ, Πάτρα, 2009, 175 σελ.

Ανακοινώσεις – Δημοσιεύσεις

1. « Αpproches comparatives en éducation », [Συγκριτικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση] και « La lecture en questions », [H ανάγνωση σε επανεξέταση], παρουσίαση δυο αφιερωμάτων της Revue internationale d’éducation του Centre International d’Études Pédagogiques (CIEP), L’École des lettres II, 5, 15 Δεκ. 1995, σσ. 55-58.
2. « Quelques réflexions sur le conte grec », [Σκέψεις πάνω στο ελληνικό παραμύθι], Πρακτικά της ημερίδας που οργανώθηκε από το Σύλλογο Entre-deux-Mers - Régions d’Europe με θέμα La littérature d’enfance et de jeunesse en France et en Grèce, [H παιδική και η νεανική λογοτεχνία στην Ελλάδα και στη Γαλλία], Bordeaux, 23 Νοεμβρίου 2002, σσ. 10-12.
3. « Apprendre à traduire tout en perfectionnant la langue », [H τελειοποίηση της ξένης γλώσσας μέσα από την εκμάθηση της μετάφρασης], Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου καθηγητών γαλλικής στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, 1996, σσ. 274-278.
3α. Περίληψη αυτής της ανακοίνωσης δημοσιεύτηκε στο Bulletin de liaison des professeurs de français des Universités et des TEI helléniques et des Instituts Français en Grèce, 2, Μάιος 1996, Bureau de Coopération Linguistique Éducative et Universitaire (BCLEU), Institut Français d’Athènes, σ. 15.
4. « La prose néo-hellénique de 1949 à nos jours », [Η Νεοελληνική πεζογραφία από το 1949 μέχρι τις μέρες μας], L’École des lettres II, 7, 1997, σσ. 35-41.
5. « Le conte : pour apprendre aux débutants à communiquer », [To παραμύθι: για να μάθουν οι αρχάριοι να επικοινωνούν], Le français dans le monde, n° 292, Oκτ. 1997, σσ. 38-42.
Αναδημοσίευση στο περιοδικό Contact no 50, Δεκέμβριος, σσ. 43-48.
6. « II était une fois le conte, un outil au service des apprenants et des enseignants de FLE », [Μια φορά κι έναν καιρό ήταν… το παραμύθι, ένα εργαλείο για τους μαθητές και καθηγητές της γαλλικής ως ξένης γλώσσας], Πρακτικά του Σεμιναρίου που οργάνωσε το Centre International d’Études Françaises (CIEF) de l’Université de Bourgogne et l’Association Nationale des Enseignants de Français Langue Étrangère (ANEFLE) sur Le conte dans la pédagogie et la pédagogie dans le conte», [To παραμύθι στην παιδαγωγική και η παιδαγωγική του παραμυθιού], Université de Bourgogne, Dijon, 22 Μαρτίου 1997, σσ. 5-10.
7. « Le transfert du culturel dans I’acte de traduire », [H μεταφορά των πολιτιστικών και πολιτισμικών στοιχείων στην μεταφραστική πράξη], Πρακτικά του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Καθηγητών Γαλλικής με θέμα Enseigner le français à I’aube de I’an 2000, [H διδασκαλία της γαλλικής στο κατώφλι του 2000], Αθήνα, 1-4 Οκτωβρίου 1998, εκδ. 1999, σσ. 189-193.
8. « L’interlangue des apprenants dans la reverbalisation du texte à traduire », [H διαγλώσσα των μαθητών κατά την επανέκφραση του προς μετάφραση κειμένου], Μετάφραση ‘00, Αθήνα 2000, σσ. 161-165.
9. «Διεθνές Συμπόσιο με θέμα τη Μετάφραση», Μετάφραση ‘00, σσ. 204-206.
10. « Former des enseignants de langue à une approche raisonnée de la traduction », [Καταρτίζοντας διδάσκοντες σε μια σωστή προσέγγιση της μετάφρασης], Πρακτικά του 10ου Παγκοσμίου Συνεδρίου της Fédération Internationale des Professeurs de Français (F.I.P.F.), με θέμα Modernité, diversité, solidarité, [Νεωτερικότητα, πολλαπλότητα, αλληλεγγύη], Παρίσι, 17-21 Ιουλίου 2000, τόμος 1, Αθήνα 2001, σσ. 465-468.
11. « Palimpsestes verbo-culturels et traduction », [Λεκτικά πολιτισμικά παλίμψηστα και μετάφραση], σε συνεργασία με τη Μ. Τσίτσα, Πρακτικά του 12ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (ΕΕΓ) με θέμα Η Συμβολή της Διδασκαλίας και Εκμάθησης Γλωσσών στην Προώθηση ενός Πολιτισμού Ειρήνης, Θεσσαλονίκη, 9-12 Δεκεμβρίου 1999, τόμος 8, σσ. 529-536.
12. « Teacher education for teachers of English and French: developing parallel distance learning programmes in Greece”, Richard Fay, Julia-Athena Spinthourakis, Marie-Christine Anastassiadi, Collaborative Research in Second Language Education, Trentham Books, UK, 2000, σσ. 109-121.
13. « Accéder à la traduction de la culture par I’entremise des palimpsestes verbo-culturels (PVC) », [H μετάφραση των πολιτιστικών και πολιτισμικών στοιχείων μέσω των λεκτικών πολιτισμικών παλιμψήστων], σε συνεργασία με τη Μ. Τσίτσα, Cahiers de Lexicologie, n° 78, 2001-1, σσ. 147-176.
14. « Les cédéroms grand public peuvent-ils faciliter une approche interculturelle en classe de FLE ? » [Ta CD-ROMS ευρείας κυκλοφορίας μπορούν να διευκολύνουν μια διαπολιτισμικη προσέγγιση στην τάξη των γαλλικών ως ξένης γλώσσας;], Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου της Association pour la Recherche InterCulturelle (ARIC), Γενεύη, 24-28 Σεπτεμβρίου 2001.
Τα πρακτικά του συνεδρίου είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.unige.ch/fapse/SSE/groups/aric, Γενεύη 2002, σύνολο σελίδων 7.
15. « Jeux d’écriture en classe de FLE », Contact+no 17,Μάρτιος 2002, σσ. 22-27.
16. « Cédéroms à usage didactique : Quelles chances pour I’enseignement de la culture ? », [CD-ROMS για διδακτική χρήση: υπάρχουν δυνατότητες για τη διδασκαλία του πολιτισμού;], Πρακτικά του διεθνούς συμποσίου με θέμα Οι νέες τεχνολογίες, διεπικοινωνιακοί φορείς γνώσεων και πολιτισμών: Προοπτικές, Αθήνα, 27 Απριλίου 2001, εκδ. 2002, σσ. 119-128.
17. « Pour une évaluation rationnelle de la traduction », [Για μια εκλογικευμένη αξιολόγηση της μετάφρασης], Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα Μεταφράζοντας στον 21ο αιώνα: Τάσεις και προοπτικές, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 27-29 Σεπτεμβρίου 2002, εκδ. 2003, σσ. 62-68.
18. « Quel manuel pour l’enseignement de la traduction dans un contexte universitaire : État des lieux et propositions », [Η εκπόνηση ενός εγχειριδίου για τη διδασκαλία της μετάφρασης στο πανεπιστήμιο: Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και προτάσεις], σε συνεργασία με την Μ. Παπαδήμα, Contact+, n° 31, Σεπτ.-Νοεμβ. 2005, σσ. 50-54.
19. « Le métalangage de la traduction : apports et limites », [Η μεταγλώσσα στη μετάφραση: συμβολή και όρια], Πρακτικά του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Καθηγητών γαλλικής, Αθήνα, 2-5 Δεκ. 2004, εκδ. Απρ. 2006, σσ. 135-140.
20. « Des outils "galissoniens" pour apprendre à traduire », Hommage à Robert Galisson, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2006, σσ. 65-71.
21. « Le conte, un atout pour l’oral. La chasse aux idées reçues », [Το παραμύθι: ένα ισχυρό χαρτί για τον προφορικό λόγο. Το κυνήγι των προκαταλήψεων], Le français dans le monde, nο 347, Σεπτ.-Oκτ. 2006, σσ. 27-29.
22. « Pratiques évaluatives de la traduction pédagogique », [Πρακτικές αξιολόγησης της παιδαγωγικής μετάφρασης], Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα Διαθεματικές σχέσεις στη μετάφραση, Yildiz Technical University, Κωνσταντινούπολη 23-25/10/2002, Les éditions Isis Istanbul, 2006, vol. II, σσ. 39-46.
23. « Introduire la littérature de jeunesse dans une classe de FLE du primaire », Πρακτικά της ημερίδας με θέμα Enseigner le français à l’école primaire : méthodes et pratiques, Αθήνα 21 Οκτ. 2006, εκδ. 2007, σσ. 123-135.

Μεταφράσεις
Από τα ελληνικά στα γαλλικά
1. Μ. Kondoléon, Nous deux et les deux autres, [Οι δυο τους κι άλλοι δύο], Éd. L’École des loisirs, Paris, 1990, 113 σελ.
2. Η. Dikaiou, Que demain soit un jour de bonheur, [Τα κοριτσάκια με τα ναυτικά], Éd. L’École des loisirs, Paris, 1994, 166 σελ.
3. Μ. Kondoléon, Un goût d’amande amère, [Γεύση πικραμύγδαλο], Éd. L’Ecole des loisirs, Paris, 1997, 208 σελ.
4. Τ. Tolis, Cuisine grecque, Éd. Ekdotikè Athénon, Athènes, 1998, 192 σελ.
5. C. Servi, Mythologie grecque, Éd. Ekdotikè Athénon, Athènes, 2001, 181 σελ.

Από τα γαλλικά στα ελληνικά
6. Ζ. Μπριζάκ, Όλγα, Εκδ. Πατάκης, Αθήνα, 1991, 50 σελ.
7. Ζ.Ρ. Λαντμιράλ, Μεταφράζοντας: θεωρήματα για τη μετάφραση, [Traduire : theorèmes pour la traduction], Εκδ. Μεταίχμιο, Κατερίνα Κολλέτ (μετάφραση), Μαρία-Χριστίνα Αναστασιάδη (μετάφραση - επιστημονική επιμέλεια), Εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα, 2007, 280 σελ.
Δίγλωσσα βιβλία
8. Conte de Grèce : Yannakis le fils de I’orpheline - Παραμύθι από την Ελλάδα: Ο Γιαννάκης ο γιος της ορφανής, Introduction - Πρόλογος, Éd. Sépia, Col. « L’arbre aux accents », Παρίσι, 1997, 4 σελ.
9. Cuisine de Grèce - Ελληνική μαγειρική, Éd. Sépia, Col. « L’arbre aux accents », Παρίσι, 1997, 64 σελ.